Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Blush Online Marketing bedoeld.

Blush Online Marketing
Fahrenheitstraat 124
2561 EE Den Haag
Kamer van Koophandel nummer: 60838558
BTW nummer: 143657380B02
Contact via: birgit@birgitluijk.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s en consultancy trajecten
2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online programma Succesvol Adverteren op Facebook en de consultancy trajecten brons-, zilver en goud die ik aanbied.

2.2 In mijn programma en tijdens consultancygesprekken deel ik mijn kennis, ervaring en tools om succesvol te kunnen adverteren op Facebook. Zelf moet je naast het volgen van het programma en consultancygesprekken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma en/of consultancy successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma en consultancy met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma en consultancy voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op http://birgitluijk.nl/cursus-adverteren-op-facebook/en op http://birgitluijk.nl/online-marketing-consultancy/.

2.3 Consultancygesprekken kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf van het online programma plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het consultancygesprek en kan het dus niet ingehaald worden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door mij bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door mij als juist worden aangemerkt.

3.2 Ik word niet aan aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door mij anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail te laten weten.

Artikel 4 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode
4.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan birgit@birigtluijk.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.

4.2 Voor het programma “Succesvol Adverteren op Facebook” geldt een niet goed geld terug garantie van 30 (dertig) dagen. Tot 30 dagen na de start van het programma, kun je de deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan birgit@birigtluijk.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.

4.3 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Met uitzondering van het programma “Succesvol Adverteren op Facebook” waar een termijn van 30 (dertig) daagse periode geldt. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De prijzen van mijn programma’s en diensten staan op de website van birgitluijk.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

5.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een consultancygesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het consultancygesprek moet wel binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen.

5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 Kaarten die gekocht worden voor een event dat ik organiseer kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

5.6 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.
6.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 7 Materialen en licenties
7.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

7.2 Het kan zijn dat ik plugins van derden aanbeveel en/of dat ik je plugins laat gebruiken, zoals – maar niet beperkt tot – Pixelcaffeine van AdEspresso. Ik treed voor die plugins altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de plugins, zoals AdEspresso. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de plugins zijn van toepassing op het gebruik van de plugins. Ik raad je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de plugins kunnen naar gelang de keuze van de plugin en pakket kosten in rekening bij je gaan brengen.

Artikel 8 Klachten
8.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 11 Privacy
11.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12 Overig
12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

12.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 13 Geschillen
13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden
15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

15.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 


Facebook advertentie cursus

Meer resultaat uit je Facebook-advertenties?

Meld je dan NU aan voor mijn GRATIS VIDEOCURSUS over Facebook adverteren.

 

Vul je naam + email adres in en klik met al je enthousiasme op "JA, IK DOE MEE!!!", binnen 5 min heb je de cursus binnen.

Thanks, gelukt!