Algemene voorwaarden

VERSIE 23 DECEMBER 2022

Download via de knop op deze pagina mijn algemene voorwaarden. Of lees ze op deze pagina.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, producten en diensten die door Birgitluijk.nl worden georganiseerd en aangeboden via deze site https://birgitluijk.nl/ . Deelnemers die een ticket kopen gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Inleiding

1.1 Birgitluijk.nl, gevestigd te Colijnsplaat, KvK-nummer 60838558, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Birgit Luijk.

1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Birgit Luijk zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

1.4 Onderstaande contactgegevens zijn van toepassing op Birgit Luijk

Birgitluijk.nl
Emelissedijk 4a
4486 PZ Colijnsplaat
Kamer van Koophandel nummer: 60838558
BTW nummer: NL001705655B10
Contact via: birgit@birgitluijk.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid en algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, producten en diensten die door Birgitluijk.nl worden georganiseerd en aangeboden via deze site https://birgitluijk.nl/ . Deelnemers die een ticket kopen gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Birgit Luijk in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.

2.3 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.6 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan de producten en diensten die Birgit Luijk organiseert en aanbiedt.

2.7 In de online cursussen, trainingen, coaching, traject, mastermind, retreat, hypnose sessies, events en tijdens consultancy gesprekken deelt Birgit Luijk haar kennis, ervaring en tools om met succes je business en persoonlijk te groeien. Zelf moet je naast het volgen van de online cursussen, trainingen, coaching, retreats, traject, mastermind, events en consultancy gesprekken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Birgit Luijk kan niet garanderen dat het volgen van mijn online cursussen, trainingen, coaching, retreat, traject, mastermind, events en/of consultancy, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal Birgit Luijk zich inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn online cursussen, trainingen, coaching, retreat, traject, mastermind, events en consultancy met succes te volgen en af te ronden. En staat zij binnen de grenzen gedurende de looptijd van de online cursus, training, coaching, retreat, traject, mastermind, events en consultancy voor je klaar. De ondersteuning die Birgit Luijk biedt is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat beschreven op de respectievelijke pagina’s die gaan over de desbetreffende online cursus, training, coaching, retreat, traject, mastermind, event of consultancy gaan.

2.8 Consultancy, hypnose sessies en coaching gesprekken kan je maximaal 48 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf of start van het traject plaatsvinden. Birgit Luijk garandeert niet dat zij ruimte in haar agenda heeft, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het gesprek en kan het dus niet ingehaald worden. Je bent dan 100% van het bedrag verschuldigd.

 2.9. Als deelnemers aan The Universe is Calling, Retreat, Mastermind en Coaching besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de totaal verschuldigde deelnamekosten, ongeacht of de gehele som of slechts een deel daarvan is gefactureerd. Neem hiervoor contact op met birgit@birgitluijk.nl.

 

  • Twee maanden voor aanvang: terugbetaling van 50% van de totale deelnamekosten

     

  • Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de totale deelnamekosten

     

  • Twee weken voor aanvang van het programma: 100% van het deelnamebedrag wordt in rekening gebracht.

 

2.10 Birgit Luijk heeft het recht een online cursus, training, coaching, retreat, traject, mastermind, event of consultancy te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte of overmacht. 

2.11 Birgit Luijk heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een online cursus, training, coaching, retreat, traject, mastermind, event of consultancy.

2.12 Wanneer je als deelnemer van de Mastermind, Hypnose, The Universe is Calling, Retreat of Coaching niet aanwezig kunt zijn bij één van de onderdelen van het traject is het niet mogelijk om deze te annuleren of op een later moment in te halen en wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om iemand anders deel te laten nemen middels jouw deelname aan de Mastermind, The Universe is Calling, Retreat, Hypnose of Coaching.

2.13 Je kunt je deelname aan een bijeenkomst, event of live training verplaatsen naar een andere al geplande datum m.u.v. de mastermind, retreat, hypnose sessies, The Universe is Calling en coaching. Dat is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en een week voor aanvang van de bijeenkomst 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Neem hiervoor contact op met birgit@birgitluijk.nl. Tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd. Het is wel mogelijk om iemand anders deel te laten nemen met jouw ticket (toegangsbewijs). Dit dien je zelf te regelen, zie 2.8. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

 2.14 Wanneer je als deelnemer aan een meerdaags live training, retreat of event, voor een van de dagen verhinderd bent, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. En ook als je zelf niet verschijnt, is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Tenzij je alle dagen niet aanwezig kunt zijn en dit tussen een maand voor aanvang van de eerste live training of event waarvoor je een ticket hebt gekocht is gecommuniceerd m.u.v. Mastermind, Retreat, – en coaching – traject. Zie 2.12. Tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd.

2.15 Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een live training of event, waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders m.u.v. Mastermind, Hypnose, Retreat en Coaching traject. Neem in dit geval contact op via birgit@birgitluijk.nl, zodat ik weet wie er voor jou in de plaats komt en zal deelnemen aan de live training of event. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Ik zal jouw ticket niet voor jou doorverkopen.

2.16 Wanneer een live training of event door omstandigheden niet kan doorgaan zal ik elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig live training of event. Ik zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien de datum en/of locaties van een evenement worden aangepast geeft dit de deelnemer geen recht op restitutie, wel op een ticket voor een gelijkwaardig live training of event binnen 12 maanden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Birgit Luijk bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Birgit Luijk als juist worden aangemerkt.

 3.2 Birgit Luijk wordt niet aan aanbiedingen gehouden indien klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Birgit Luijk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door Birgit Luijk anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Birgit Luijk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 3.5 Indien klant, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst klant de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail te laten weten.

 

Artikel 4 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode betreffende online cursussen

4.1 Birgit Luijk vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie voor mijn online cursussen. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een online cursus je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan birgit@birgitluijk.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen (online) cursusmateriaal in te leveren.

Annulering of niet goed geld terug garantie is niet van toepassing op: maatwerk trajecten of online cursussen waarbij in 1x toegang wordt gegegeven tot al het cursusmateriaal.

Annulering van een offline traject zoals de Mastermind, The Universe is Calling, Retreat, Hypnose sessies, event, of Coaching is niet mogelijk nadat de startdatum is verstreken, zie hiervoor ook 2.

4.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een online cursus te annuleren en moet je het volledige bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De prijzen van online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, retreat, traject, hypnose sessies, The Universe is Calling, events, consultancy en diensten staan op de website van birgitluijk.nl of worden op aanvraag schriftelijk of telefonisch verstrekt. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de online cursus, training, hypnose sessie, coaching, retreat, traject, mastermind, events of consultancy de verplichting tot betaling bestaan. 

5.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een consultancy, sessie of coaching gesprek af te zeggen, deelname te ontzeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het gesprek moet wel binnen de duur van de online cursus, training, hypnose, coaching, retreat, traject, mastermind, event plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Trainingsdagen als onderdeel van een online cursus, training, coaching, retreat, mastermind of event kunnen als gevolg van wanbetaling niet worden ingehaald.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de klant/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 Birgit Luijk is ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

6.1 Op de teksten, materialen van de online cursussen, trainingen, coaching, hypnose, mastermind, events, bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na de online cursussen, trainingen, coaching, hypnose, mastermind, events mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, event, training, coaching, hypnose, mastermind tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 7 Materialen en licenties

7.1 Birgit Luijk streeft ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

7.2 Het kan zijn dat ik plugins van derden aanbeveel en/of dat ik je plugins laat gebruiken, zoals – maar niet beperkt tot – Pixelcaffeine van AdEspresso. Ik treed voor die plugins altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de plugins, zoals AdEspresso. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de plugins zijn van toepassing op het gebruik van de plugins. Ik raad je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de plugins kunnen naar gelang de keuze van de plugin en pakket kosten in rekening bij je gaan brengen. 

Artikel 8 Klachten

8.1 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, events, coaching, mastermind of online consultancy of de ondersteuning van Birgit Luijk, dan moet je dit zo spoedig mogelijk laten weten, door Birgit Luijk een mail te sturen. In deze mail dient een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat Birgit Luijk in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen.

8.2 Klachten moeten binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, retreat, traject, consultancy of coaching aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. 

9.4 Ik doe er alles aan om live trainingen, retreats, en events voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een training, retreat of evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

9.5. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online cursus, live training, coaching, retreat, mastermind, hypnose, event of consultancy is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Birgitluijk.nl en Birgit Luijk kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

9.6. Alle online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, retreat, traject, hypnose, events en consultancy zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel met jouw bedrijf te benutten. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën. 

9.7 Alle producten en diensten die Birgit Luijk aanbied zijn door haar ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online cursussen, trainingen, retreats, hypnose, events, coaching, mastermind, consultancy, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, retreat, traject, events, consultancy, producten, plugins, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of  handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan Birgit Luijk aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 Birgit Luijk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal Birgit Luijk de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zoveel Birgit Luijk ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 In geval van overmacht zal Birgit Luijk naar redelijkheid inspannen om klant desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

 

Artikel 11 Privacy

11.1 Birgit Luijk neemt de privacy van deelnemers serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van dienstverlening. Birgit Luijk houd zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

Artikel 12 Overig

12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen Birgit Luijk en klant overeengekomen zijn.

12.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

12.4. Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de klant te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de klant/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden van Birgitluijk.nl beheersen de rechtsverhouding tussen de klant/deelnemer en Birgitluijk.nl tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 Geschillen
13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

 

13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 Birgit Luijk is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

 

Dankjewel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

Ik wil deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.